شاهين

شاهین: Falco Pelegrinoides
این پرنده شبیه بحری است ولی سطح پشتی آن بیشتر قهوه ای و کمتر خاکستری است. رفتارش نیز مانند بحری است.
زیستگاه: تپه ماهور و نواحی کوهستانی در نقاط خشک و نیمه خشک در زمستان به دشت کوچ میکند.
بومی است و به تعدا کم دیده می شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید