خانواده جغد: Family Strigidae
پرندگان شکاری شب هستند .پرهای دراز و نرم به رنگهای قهوه ای ,بلوطی ,سیاه و سفید, با نوار و یا خال دارند.
سر آنها بزرگ است و چشمها رو به جلو. دارای منقار قلاب مانند و نیرومند طعمه خود را یکجا می بلعند . چنگالهای آنها پر قدرت و پا ها پر از پراست. بعضی گونه ها گوشپر
دارند. پرواز آنها بی صدا است که لازمه شکار شب است.
تغذ یه آنها بیشتر از انواع موش است . از انواع کوچک پرندگان, خزند گان , دوزیستان و حشرات نیز تغذیه می کنند.
1
ا نواع جغد:

در اینجا به معرفی انواع جغد و توضیحاتی در مورد بعضی از آنها می پردازیم.
1- 1- مرغ حق جنوبی
2- 2- مرغ حق معمولی
3- 3- شاه بوف
4- 4- جغدماهی خور
5- 5- بوف برفی
6- 6- جغد جنگلی
7- 7- جغد طلایی
8- 8- جغد کوچک
9- 9- جغد کوچک خالدار
10- جغد گوش دراز
11- جغد تالابی

جغد کوچک:

این پرنده دارای جثه ای کوچک بد نی چاق و سری تخت میباشد.
سطح پشتی آن قهوه ای پر رنگ ولکه های سفید است.
معمولا" در روز فعالیت می کند و در روی تیرهای تلفن و نرده ها
بصورت قائم می نشیند. در ارتفاع کم و موجی پرواز میکند.
به طور کلی از حشرات وجوندگان کوچک تغذ یه می کند.

زیستگاه: در کشتزارهای وسیع و زمین های بایر دیده میشود.
در تنه درختان یا شکاف سنگها ویا سوراخ های زمین آشیانه
میسازد.
بومی است و فراوان دیده می شود.
جغد گوش دراز:

این پرنده دارای جثه ای متوسط و گوش پرهای دراز است.
سطح پشتی آن پر از خالها و لکه های نخودی و قهوه ای است.
روز ها در میان شاخه و برگ درختان استراحت می کند.
از پستانداران پرندگان و حشرات کوچک تغذ یه می کند. در بعضی
نقاط در پائیز و زمستان در دسته های کوچک کنار هم استراحت می کنند.
زیستگاه: در جنگلها زندگی می کند ودر آشیانه های متروکه یا روی
زمین تخمگذاری میکند.
در زمستان فراوان است ودر شمال کشور زادو ولد می کند.

/ 0 نظر / 16 بازدید